ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 15.03.2018 – SPRAWOZDANIE SOŁTYSA Z DZIAŁALNOŚCI

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Sołeckiej i Przewodnicząca zebrania – Pani Malwina Klejn.  Przedstawiła porządek zebrania i poddała go pod głosowanie. Został przegłosowany jednomyślnie.  Oddała głos Sołtysowi Tomaszowi Wyglądale. Sołtys powitał mieszkańców i gości oraz powiedział, że zanim przystąpi do sprawozdania to zwyczajowo nagrodzi dyplomami osoby i instytucje, które w minionym roku w sposób szczególny wsparły działalność sołectwa. Wyróżnieni zostali:

  • Karolina Bąk,
  • Anna Rodziewicz – Maszlanka,
  • Mirosława Ocypa – Owsińska,
  • Ksiądz Proboszcz Mirosław Wasiak,
  • Ewa Wasilka,
  • Dariusz Wesołowski,
  • Zespół Muzyczny „WNIEBOGŁOSY”.

Następnie Sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności swojej i rady sołeckiej za 2017r. Sprawozdanie zostało wyświetlone mieszkańcom również w formie prezentacji multimedialnej i zawierało m.in.: Zestawienie wydatków z funduszu sołeckiego (Wykonanie na poziomie 96%), statystykę prac (3 zebrania wiejskie mieszkańców, 7 spotkań rady sołeckiej itp), otrzymane podziękowania, slajdy z wydarzeń w których udział brał Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej. Na koniec przypomniany mieszkańcom został podział funduszu sołeckiego na rok 2018 i stan realizacji zaplanowanych zadań. Sprawozdanie Sołtysa zostało przyjęte przez mieszkańców gromkimi oklaskami.