ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 15.03.2018 – PLAN BUDOWY WIADUKTU/TUNELU

Omówienie koncepcji budowy bezkolizyjnej przeprawy przez tory kolejowe w Celestynowie był bardzo ważnym i gorącym punktem zebrania.

Wójt Witold Kwiatkowski  przedstawił mieszkańcom argumenty za koniecznością budowy tunelu lub wiaduktu przez tory w Celestynowie. Następnie przedstawił 4 propozycje lokalizacji przeprawy, które były brane pod uwagę. Wybrana została propozycja lokalizacji w ciągu ulicy Jankowskiego, tj. obok obecnego przejazdu kolejowego, jako najkorzystniejsza po przeprowadzeniu analizy. Później Wójt przedstawił na slajdach plusy i minusy budowy w tej lokalizacji wiaduktu oraz tunelu. Bilans zdecydowanie korzystniejszy dla tunelu. Następnie Wójt poprosił Inżyniera Michał Michniewicza autora koncepcji budowy tunelu/wiaduktu o przedstawienie wariantów koncepcyjnych budowy w ciągu ulicy Jankowskiego. Inżynier Michał Michniewicz przestawił zakres dwóch wariantów: wiadukt i tunel wraz z wizualizacją. Następnie Wójt poprosił swojego Zastępcę Piotra Rosłońca o przedstawienie podsumowania ankiet, które były składane przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych. Ankiet złożonych było 695 szt. Na pytanie pierwsze „Czy jesteś za rozwiązaniem problemu komunikacyjnego przejazdu przez tory kolejowe w Celestynowie?” – TAK odpowiedziało 679 osób, NIE odpowiedziało 10 osób, brak odpowiedzi 6 osób. Na drugie pytanie „Czy jesteś za lokalizacją tunelu/wiaduktu w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu kolejowego na ul. Jankowskiego?” – – TAK odpowiedziało 680 osób, NIE odpowiedziało 14 osób, brak odpowiedzi 1 osoba. Co daje zarówno na pierwsze jak i na drugie pytanie na TAK – 98% odpowiedzi. Następnie Wójt zaproponował by mieszkańcy zajęli pozytywne stanowisko w tej sprawie w formie uchwały zebrania wiejskiego. Przed głosowaniem nad uchwałą przeprowadzono dyskusję na ten temat. Mieszkańcy zadawali pytania Wójtowi oraz Inżynierowi projektantowi. Po zakończeniu dyskusji przeprowadzono głosowanie czy mieszkańcy chcą podjąć uchwałę proponowaną przez Wójta. Wynik głosowania – 54 głosy za, 5 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący. Później mieszkańcy głosowali nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kontynuacji rozmów pomiędzy Gminą a PKP na temat budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory w miejscowości Celestynów, oraz jego lokalizacji. Treść uchwały: Zebranie wiejskie wyraża pozytywną opinię w sprawie kontynuacji wznowionych rozmów pomiędzy władzami Gminy Celestynów a przedstawicielami PKP w sprawie wspólnego wybudowania bezkolizyjnego przejazdu przez tory w miejscowości Celestynów, oraz realizacji przedmiotowej inwestycji w przedstawionej na załączniku lokalizacji (w rejonie likwidowanego przejazdu kolejowego w ul. Jankowskiego).

Wyniki głosowania:

za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kontynuacji rozmów pomiędzy Gminą a PKP na temat budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory w miejscowości Celestynów, oraz jego lokalizacji za było 56 uczestników zebrania, przeciw 4 uczestników zebrania, wstrzymał się od głosu 1 uczestnik zebrania.

Uchwała została przyjęta.